Whilst, While, A While và Awhile

Bài viết này giải thích về ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 cặp từ “Whilst” với “While” và “A While” với “Awhile“.

Whilst và While.

Whilst và While là hai liên từ được sử dụng trong tiếng Anh từ rất lâu, mặc dù while xuất hiện trước, còn whilst được đưa vào sử dụng trong quá trình phát triển của tiếng Anh.

Về lý thuyết thì hai từ này có cùng ý nghĩa và có thể dùng thay thế cho nhau, nhưng whilst gần như không tồn tại trong tiếng Anh-Mỹ.

Cách dùng câu như ví dụ sau:

“I waited whilst Mugabe delivered what he thought were his pearls of wisdom”

… được cho là cách dùng câu kỳ lạ và kiểu tiếng Anh cổ đối với người Mỹ, và một số nước nói tiếng Anh, nhưng phần lớn người Anh lại thích dùng từ whilst hơn là while.

Một bài viết trên trang Oxford Dictionaries giải thích rằng, từ “while” có thể được dùng như một danh từ, một động từ, hoặc một giới từ, còn whilst thì không được dùng như vậy kể cả ở Anh hay ở các nước khác.

Ví dụ:

  • It took me a while to find the report you wanted. (Từ “while” được dùng như một danh từ.)
  • He kept me waiting all the while. (Từ “while” được dùng như một danh từ.)
  • I’ll while away the hours with some knitting. (Từ “while” được dùng như một động từ.)
  • She’ll be there four while six. (Từ “while” được dùng như một giới từ, có nghĩa là “until”. Cách dùng này không phổ biến và chỉ được sử dụng ở một số địa phương nhất định.)

Không thể dùng từ “whilst” thay thế cho từ “while” trong các trường hợp trên.

Trong các ví dụ trên, dùng “A while” như một danh từ là cách dùng phổ biến trong khi dùng “the while” hay chỉ “while” như một danh từ hay động từ lại hơi kỳ kỳ và không thực sự phổ biến.

Một số ví dụ mang tính phổ thông hơn:

  • He kept me waiting all the while. (Lão bắt tao chờ cả buổi)
  • I’ll while away the hours with some knitting. (Tao sẽ ngồi đan trong suốt cả chuyến đi)
  • She’ll be there four while six. (Em nó sẽ ở đó trong khoảng từ 4 giờ tới 6 giờ)

Đừng dùng “a whilst” vì đã có “a while” và người ta thường dùng “a while” như là danh từ, thì mình cũng dùng theo họ thôi.

A While và Awhile

“A while” và “awhile” không được dùng thay thế cho nhau vì chúng có ý nghĩa khác nhau.

“A while” là một danh từ có nghĩa là “một khoảng thời gian nào đó” và nó thường (chứ không phải luôn luôn) được dùng với từ “for” ở phía trước.

“Awhile’ là một trạng từ có nghĩa là trong một khoảng thời gian nào đó (for a period of time), và không cần từ for phía trước.

Mẹo dễ nhớ cách phân biệt 2 cách dùng này là:

“A while” dùng thay cho 1 khoảng thời gian như “a minute” “an hour”. Chờ 1 phút, chờ 1 tiếng.

“Awhile” dùng thay cho “patiently”. Đừng nóng vội, hãy kiên nhẫn.

Thực ra người ta cũng ít dùng “awhile”, nếu mình muốn dùng thay cho 1 minute, 1 day … thì cứ dùng “a while” cho chắc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *