Whenever và When Ever

Khá thú vị khi các cụm từ kép được viết/nói vắn tắt thành từ đơn không theo dạng chuẩn, ví dụ:

any place = anyplace

a lot = alot

all right = alright

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, từ đơn whenever lại được viết không chính xác thành “when ever

Ở dạng quan hệ tương đối giới thiệu một mệnh đề quan hệ, whenever có nghĩa là bất kể thời gian nào, bất kể khi nào.

Dưới đây là vài ví dụ sử dụng whenever đúng:

Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.—Mark Twain

Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đó là lúc dừng bước và ngẫm lại mình.

Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.—Oscar Wilde.

Có những người mang lại hạnh phúc bất cứ khi nào họ đến, có những kẻ làm người khác vui bất cứ khi nào họ đi.

Whenever I turn on my computer, the screen says “Monitor going to sleep.”

Bất kể khí nào tôi bật máy tính lên, màn hình đều hiện thông báo “Monitor going to sleep.”

Dưới đây là một số ví dụ dùng whenever sai ở dạng từ kép:

Incorrect: Journalists are like dogs, when ever anything moves they begin to bark.

Correct : Journalists are like dogs, whenever anything moves they begin to bark.

Incorrect: She smiles at me when ever I see her.

Correct : She smiles at me whenever I see her.

Incorrect: The computer crashes when ever I try to game.

Correct : The computer crashes whenever I try to game.

Các từ when và ever được viết tách ra trong tường hợp chúng ta muốn nói khi nào điều gì đó sẽ xảy ra:

Dưới đây là vài ví dụ với cách dùng đúng when ever:

When ever will you get over your fear of cats?

Đến khi nào bạn mới vượt qua được nỗi sợ những chú mèo?

When ever will you have this chance again?

Đến khi nào bạn mới có cơ hội này lần nữa?

When ever will they learn to not put stuff up there?

Đến khi nào chúng mới học được cách không để mọi thứ ở đó?

When ever did these feelings start?

Từ khí nào bắt đầu có những cảm giác này?

When ever are you going to clean the house?

Tới khi nào bạn mới định dọn dẹp lau chùi nhà cửa?

When, Ever, Is a Murderer Anything but a Murderer?

Cho tới khi nào, đã bao giờ, một kẻ sát nhân là một thứ gì đó mà không phải là một kẻ giết người?

Nếu bạn định nói cái gì đó với nghĩa là bất cứ khi nào thì hãy dùng whenever!.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *