To Garnish và To Garnishee

Bài viết này giải thích ý nghĩa, cách phân biệt, và cách dùng 2 cụm từ “To Garnish” và “To Garnishee”.

Nhiều người vẫn nghĩ từ “garnish” và “garnishee” được sử dụng để nói về việc trang trí thức ăn cho các bữa ăn hay tiệc tùng. 

Khi tra cứu về 2 từ này trên Internet, bạn có thể thấy động từ “garnishee” không được dùng để chỉ việc trang trí thức ăn, còn từ “garnish” lại được dùng trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc và luật pháp.

Cả hai từ đều được dùng với nghĩa là trích giữ tiền của một người nào đó để trừ nợ.

Từ “Garnish” xuất hiện và được sử dụng trước, còn động từ “garnishee” ban đầu là một danh từ bắt nguồn từ động từ “to garnish”. 

Cả 2 danh từ và động từ này liên quan tới việc trang trí thức ăn cũng đều xuất phát từ một nguồn.

Động từ “garnir” trong tiếng Pháp cổ xưa trước đây có nghĩa là “củng cố, bảo vệ, chống lại, hay cung cấp”.

Từ “garnish” ban đầu có nghĩa là tăng cường, củng cố một vị trí, một địa điểm nào đó thành tuyến phòng thủ.

Sau đó từ “garnish” lại có nghĩa là thêm cái gì đó phù hợp để làm đẹp.

Sau đó nữa thì từ “garnish” lại được dùng trong ngữ cảnh trang trí thức ăn hay bàn tiệc.

Một nghĩa khác của từ “garnir” là để cảnh cáo.

Ý nghĩa này tồn tại trong thuật ngữ pháp lý “garnish”, có nghĩa là: “để thực thi mệnh lệnh hay yêu cầu của Tòa án về việc để một bên (ví dụ Ngân hàng) giữ lại nguồn tiền, hoặc (chủ lao động) giữ lại phần lương của một người để chờ tòa án quyết định xem người đó còn nợ và phải trả cho chủ nợ bao nhiêu tiền”.

Danh từ “garnishee” là một thuật ngữ pháp lý có nghĩa là: “một cá nhân hay tổ chức (thường là Ngân hàng hoặc chủ lao động) được lệnh của Tòa án để giữ lại (không giải ngân hoặc thanh toán) tiền gửi của khách hàng hoặc tiền lương của người lao động để chờ quyết định của tòa án về việc xử lý nợ của người đó.

Mặc dù từ “garnishee” ở dạng một động từ không còn được sử dụng, nhưng ở dạng một danh từ nó vẫn còn phổ biến trong các nội dung pháp lý.

Còn từ “garnish” vẫn được sử dụng ở dạng một động từ cho cả vấn đề pháp lý và việc trang trí thức ăn.

Nghĩa là lương thì vẫn bị “garnished” để xử lý nợ, còn salad thì vẫn được “garnished” cho đẹp hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *