Titled và Entitled

Nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn khi dùng hai từ Titled và Entitled.

Ví dụ:

You might want to check out this great article that I found; it is entitled “bla bla bla.”

Từ entitled được dùng trong ví dụ trên là không chính xác mà ở đây đúng ra phải dùng từ titled.

Một thứ gì đó được “titled” nghĩa là được chính tác giả hoặc người nào đó đặt cho.

Ngược lại, từ “entitled” nghĩa là một người nào đó có các quyền sở hữu cái gì đó.

Ví dụ, một người “entitled a house” nghĩa là người đó được luật pháp chứng nhận và bảo hộ quyền sở hữu ngôi nhà đó.

Một ví dụ khác, một cuốn sách sẽ có “title” là… chứ không phải có “entitle” là…, do đó, cuối sách được “titled” chứ không phải “entitled”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *