Order Of Adjectives

Bài viết này hướng dẫn về cách sắp xếp trật tự tính từ trong tiếng Anh có nhiều tính từ (Order Of Adjectives).

Dưới đây là một ví dụ có 3 tính từ (Adjectives) trong một câu.

The shiny new red car.

hầu như không ai viết hay nói câu như sau:

The red new shiny car.

Lý do là các tính từ (adjectives) trong một câu phải được sắp xếp (order) theo một trật tự nhất định.

Với người nói tiếng Anh bản ngữ, người ta sẽ học, nhớ và hình thành thói quen sắp xếp vị trí các tính từ như trong ví dụ trên.

Thực tế thì các tính từ được chia thành các danh mục.

Có tất cả 8 categories và chúng được sắp xếp theo thứ tự như sau. Còn gọi là thứ tự DOSACO MQ.

Determiner

Vị trí đầu tiên là từ hạn định hay còn gọi là từ chỉ định về đối tượng chủ thể. Ví dụ: the book, your car,….

Observation or opinion

Thứ hai là nhận định, ý kiến, cảm nhận về đối tượng chủ thể. Ví dụ: a genuine fraud, an interesting book, an expensive watch,…

Size and shape

Thứ ba là về kích thước và hình dạng. Ví dụ: tiny, fat, square …

Age

Thứ tư là về độ tuổi. Ví dụ: young, new, old ..

Color

Thứ năm là về màu sắc. Ví dụ: blue, sea-green …

Origin

Thứ sáu là về nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: American, Chinese …

Material

Thử bảy là về chất liệu. Ví dụ: silk, copper, wooden …

Qualifier

Thứ tám là về chủng loại, mục đích. Ví dụ: vacation resort, wedding dress, race car,… 

Việc sắp xếp các tính từ (Order Of Adjectives) trong câu có nhiều tính từ cũng không mấy khó khăn với những người đã sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thường mọi người hay bị nhầm lẫn khi trong câu có các tính từ thuộc cùng một danh mục, tức là có độ ưu tiên ngang nhau.

Trong trường hợp này bạn không viết liền các tính từ mà phải dùng các dấu phẩy (commas) đặt giữa chúng.

Ví dụ:

The singer wore a beaded, feathered costume.

Từ “beaded” và từ “feathered” là hai tính từ cùng mức độ ưu tiên, chúng đều thuộc category “Material“.

Bạn có thể đổi vị trí 2 tính từ trong ví dụ trên mà không làm thay đổi ý nghĩa và giọng văn của câu.

Khi một câu tiếng Anh có nhiều tính từ không cùng thuộc một category thì bạn cần nhớ sắp xếp các tính từ đúng thứ tự (adjectives order), và không cần dùng dấu phẩy (comma) đặt giữa chúng.

Ví dụ:

The singer wore an antique purple beaded, feathered costume.

Trong ví dụ trên, chỉ có duy nhất một dấu phẩy được dùng đặt giữa hai tính từ cùng category là “beaded” và “feathered”.

Chốt lại:

Với câu có nhiều tính từ không cùng category thì sắp xếp các tính từ theo thứ tự DOSACO MQ, không có dấu phẩy (comma).

Với câu có nhiều tính từ cùng cấp cùng category thì không có thứ tự ưu tiên nhưng phải có dấy phẩy (comma) đẵ giữa chúng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *