Most và Almost

Trong rất nhiều ví dụ Tiếng Anh, người viết dùng cụm từ “most everybody” trong câu mà ý của họ là “almost everybody” (hầu hết mọi người).

Ví dụ:

Most everyone agrees that children benefit from living with two caring parents.

Tạm dịch là: Hầu hết hết mọi người (dịch sát nghĩa là nhiều hơn hết ) đồng ý rằng trẻ em sẽ có lợi khi sống trong sử chăm sóc của cả 2 cha mẹ.

Phan biet most va almost trong tieng Anh
Most được dùng với những số lượng có thể tách rời. Almost được dùng để truyền đạt ý về cái gì đó sắp được hoàn thành hoặc gần đạt được“Most everyone” thường được nghe trong các bài phát biểu, các câu nói bình thường, cụm từ này được tránh dùng trong các bài phất biểu có tính chất trang trọng và trong văn viết Tiếng Anh bởi vì most nghĩa là hơn hết, tối cao, tối thượng. Most nói đến phần lớn nhất, trong chữ số, số lượng hay là phần mở rộng của cái gì đó:

I have finished most of my chores.

Tối mới hoàn thành hầu hết các công việc của tôi.

Most dogs have tails.

Hầu hết các con chó đều có đuôi.

That’s the most awesome song on the album.

Đó gần như là bài hái tuyện vời nhất trong album đó.

Almost được dùng để truyền đạt ý về cái gì đó sắp được hoàn thành hoặc gần đạt được mức độ được hoàn toàn:

Mr. Henry has almost finished building the bridge.

Mr.H vừa gần như hoàn thành xây dựng cây cầu đó

We almost won the game.

Chúng tôi gần như thắng trò đó.

Almost everyone agrees that children benefit from living with two caring parents.

Hầu hết hết mọi người đồng ý rằng trẻ em sẽ có lợi khi sống trong sử chăm sóc của cả 2 cha mẹ.

Sở dĩ chúng ta tránh/bác bỏ dùng “most everyone,” và “most anyone” là vì most được dùng với những số lượng có thể tách rời. Chúng ta có thể nói “Most dogs have tails,” mà không phải là “Most dog have tails” hay “Most dog have a tail.”, đơn giản vì 1 con chó thì không thể tách rời được trừ khi chúng ta phẫu thuật cắt bỏ bộ phận nào đó trên cơ thể chúng. Ngoài ra chúng ta cũng tránh dùng most với các từ như everybody, everyone, all, and any.

Cách dùng từ most trong các ví dụ dưới đây là không chính xác và đúng chuẩn bởi vì từ mà chúng ta dùng với ý nghĩa là số lượng ở đây không thể tách nhỏ được, và almost mới là từ nên được dùng trong các câu này:

Sai: Most everyone agrees that cheating is bad.

Đúng: Almost everyone agrees that cheating is bad.

(Hầu hết mọi người đồng ý rằng gian lận là việc làm xấu)

Sai: I think most everybody will agree that summer flies by too fast.

Đúng: I think almost everybody will agree that summer flies by too fast.

(Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ đồng ý là mùa hè trôi qua quá nhanh)

Sai: I feel like most all of my friends are fake.

Đúng: I feel like almost all of my friends are fake.

(Tôi có cảm giác gần như tất cả bạn bè của tôi đều giả tạo)

Cuối cùng, nếu bạn muốn dùng most trong khi ý của bạn là gần như hoặc gần hoàn toàn, thì bạn nên đổi qua dùng almost.