Immigrants, Emigrants, và Migrants

Nhiều người vẫn thường thắc mắc và có nhầm lẫn về việc sử dụng các từ:
Emigrate, immigrate, migrate. Vậy sử dụng các từ này như thế nào cho hợp lý? Có vẻ như không có sự phân biệt rõ ràng về cách dùng.

Cả ba từ đều có nguồn gốc từ động từ “migrare“ trong tiếng Latin có nghĩa là chuyển một cái gì đó từ nơi này đến nơi khác. Đây cũng chính là nguồn gốc chung của 4 động từ tiếng Anh sau:


Migrate
: /mī′grāt′/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Được dùng để chỉ sự di chuyển nơi cư trú, có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, từ một vị trí, vùng, hay quốc gia đến nơi khác.

Emigrate ( = e (“out”) + migrate ): /ĕm′ĭ-grāt′/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Để chỉ sự di chuyển ra khỏi quốc gia và định cư ở một nước khác.

Immigrate ( = im (in/into ) + migrate): /ĭm′ĭ-grāt′/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Để chỉ việc đến định cư hay cư trú tại một quốc gia mới không phải là quốc gia gốc của họ.

Transmigrate ( = trans (across) + migrate): /trăns-mī′grāt′, trănz-/ http://img.tfd.com/m/sound.swf

Nói về linh hồn, từ này dùng để nói tới việc linh hồn của người nào đó sau khi chết sẽ đầu thai hoặc nhập vào một cơ thể/người khác.

Các động từ này sinh ra một số dạng danh từ, một số trong đó cũng được sử dụng như là tính từ:

  • migration
  • migrant
  • emigration
  • emigrant
  • immigration
  • immigrant
  • transmigration

Ví dụ về cách sử dụng các từ:

  • There is a chagllenge for policy- makers to understand the obstacles migrants face in Australia. (Có một thách thức cho các nhà hoạch định chính sách để hiểu được những trở ngại mà những người di cư gặp phải ở Australia)
  • Committee on Migrant Workers discusses role of migration statistics for treaty reporting and migration policies . (Ủy ban những người lạo động di cư thảo luận về vai trò của thống kê việc di cư đối với báo cáo hiệp ước và chính sách di cư)

Mặc dù không phổ biến, hai tính từ sau đây thỉnh thoảng ta vẫn thấy được sử dụng: immigrationalmigrational, ví dụ trên tiêu đề một số bài báo hoặc bài nghiên cứu:

Một lỗi hay gặp phải là nhầm lẫn giữa immigrate (người nhập cư) và emigrate (người di cư). Cách để phân biệt hai từ này là chỉ cần nhớ rằng tiền tố “im” nghĩa là “nhập” và tiền tố “e” nghĩa là “xuất”.

Ví dụ:

When Charles Darnay fled France to escape the guillotine, he was an emigrant. When he settled in England, he was an immigrant.
(Khi Charles Darnay chạy trốn khỏi Pháp để thoát án chém đầu, anh ấy là một người di cư. Khi anh ấy định cư ở Anh, anh ấy là một người nhập cư).

 

Nghe phát âm:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=o6oMx7steqU]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *