Order Of Adjectives

Bài viết này hướng dẫn về cách sắp xếp trật tự tính từ trong tiếng Anh có nhiều tính từ (Order Of Adjectives). Dưới đây là một ví dụ có 3 tính từ (Adjectives) trong một câu. The shiny new red car. hầu như không ai viết hay nói câu như sau: The red new … Read more