Expedient và Expeditious

Hai từ expedient expeditious ban đầu đồng nghĩa nhau, nhưng sao đó ý nghĩa đã tách ra từ lâu, và sự khác biệt này tuy nhỏ nhưng vẫn đáng kể.

Cả hai từ đều xuất phát từ thuật ngữ expedire trong tiếng Latinh, có nghĩa là “tháo ra, thả ra” hoặc “chuẩn bị” (Nghĩa đen là “giải phóng đôi chân”). Có thể bạn đã đoán ra, đó cũng là nguồn gốc của từ expedition, trong ý nghĩa gốc về “journey” (cuộc hành trình) và ý nghĩa liên quan đến “những người tham gia vào cuộc hành trình” (Hình thức tính từ là expeditionary).

Từ expedire phát triển thành từ expedit có nghĩa là “sự gửi đi hoặc sự phát hành”, “thực hiện ngay lập tức”, hay “tăng tốc”. Cả hai tính từ đươc phát triển từ thuật ngữ này: expeditious nghĩa gốc là “thích hợp” hoặc “hữu ích”, nhưng sau đó đã mang nghĩa “có hiệu lực ngay lập tức’ và mất đi ý nghĩa ban đầu mà từ expedient vẫn còn giữ.

Hình thức phó từ của expedient expediently; các hình thức danh từ là expedience và hay hơn là expediency. Hình thức phó từ của expeditious expeditiously, và hình thức danh từ là expeditiousness.

Từ không liên quan expediation (hình thức động từ là expeditate) thì gần hơn với nghĩa đen của từ gốc Latinh; từ đó nghĩa là cắt bỏ móng của một con chó hay bỏ các miếng đệm ở chân để ngăn nó đuổi theo các con vật khác.