Either và Any

Either và Any, hai từ này đều đề cập đến một lựa chọn duy nhất, nhưng có sự khác biệt nhỏ trong ý nghĩa và cách dùng giữa chúng.

Either và Any

Either và Any

Trên thực tế, sự khác biệt chính là either được dùng để chỉ lựa chọn một (one) duy nhất trong một nhóm gồm hai lựa chọn.

Trong khi any được dùng để chỉ lựa chọn duy nhất một (one) trong một nhóm nhiều hơn hai tùy chọn.

Either được sử dụng trong các câu phủ định với động từ phủ định khi nó được dùng để đồng ý với một tuyên bố đã được đề cập trước đó.

Trong các chức năng khác, ví dụ, khi nó đề cập đến một trong hai điều, nó cũng có thể được sử dụng trong câu khẳng định.

Ví dụ:

 • “She is not in charge of this company. I am not either.”
 • Either blend of color is suitable for this hat.

Any được dùng trong các câu nghi vấn, phủ định và khẳng định.

Any có thể có nghĩa tương tự như each để chỉ một thứ duy nhất trong câu khẳng định.

Trong khi nó có nghĩa là một số lượng hoặc số lượng nhỏ khi nó được dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn.

Ví dụ:

 • There are not any books on the shelves.
 • Are there any pens in your pencil case?
 • You can have any room to stay the night in.

Danh từ theo sau either và any

Either chỉ được theo sau bởi một danh từ đếm được số ít.

Nó có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng danh từ không đếm được hoặc số nhiều sau nó.

Ví dụ:

 • Either policy will not work for them.
 • Either gender is respectable.
 • Either blend of color is suitable for this hat.

Any có thể được theo sau bởi tất cả các loại danh từ trong các tình huống khác nhau.

Trong câu phủ định và nghi vấn, nó có thể được sử dụng trước danh từ đếm được số nhiều hoặc không đếm được, nhưng trong câu khẳng định, nó chủ yếu được sử dụng trước danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

 • One can have any impression of him.
 • Here, ‘impression’ is a singular countable noun.
 • There is not any milk left in the glass.
 • Here, ‘milk’ is an uncountable noun.
 • There are not any students in the classroom.
 • Here, ‘students’ is a plural countable noun.

Điểm tương đồng

Chức năng ngữ pháp

Either có thể hoạt động như cả hạn định và đại từ. Là một từ hạn định, either được sử dụng trước các danh từ số ít để xác định chúng và với tư cách là một đại từ, nó được sử dụng trực tiếp trước các động từ không có danh từ nào sau either. ‘Hoặc’ như một trạng từ được sử dụng để đồng ý với một câu đã được nói trước đó.

 • Ví dụ:
  Either house is enormous for us. → determiner
 • “Which one is your favorite?” “Either is a disaster.” → pronoun

Any có thể đóng vai trò vừa là từ hạn định vừa là đại từ. Với vai trò là từ hạn định, nó được sử dụng trước các danh từ đếm được và không đếm được số ít hoặc số nhiều để xác định chúng, và với vai trò là đại từ, nó được sử dụng một mình trước các động từ.

Ví dụ:

 • Are there any markers in the class? → determiner
 • “Who has some sugar? I want to drink coffee.” “Sorry, I don’t have any.” → pronoun
 • She does not like the history teacher. I don’t either.

Any được dùng như một trạng từ (Adverb)

Any như một trạng từ được sử dụng trước tính từ và trạng từ có nghĩa là tất cả, đặc biệt là trong tiếng Anh Mỹ.

Ví dụ:

 • Apologizing cannot make it any good.
 • This chair is not any comfortable.

Either ofAny of

Either được theo sau bởi “of” khi nó được sử dụng trước cụm danh từ hoặc đại từ.

Hãy nhớ rằng dù danh từ có ở dạng số nhiều hay không thì động từ sau both được dùng ở dạng số ít.

Ví dụ:

 • Either of these girls is beautiful.
 • Either of her talents was noted when she was in first grade.

Any được theo sau bởi “of” khi nó được sử dụng trước cụm danh từ hoặc đại từ.

Any of được theo sau bởi động từ số ít hoặc số nhiều.

Sử dụng động từ số nhiều ít trang trọng hơn và sử dụng động từ số ít trang trọng hơn và đúng kỹ thuật hơn.

Ví dụ:

 • I do not believe any of your words.
 • If any of my friends want to come, they are welcome.

Dùng any như một Pronoun hoặc Determiner

Any với tư cách là một đại từ có nhiều khả năng ở dạng số nhiều hơn, trong khi ở dạng từ hạn định, nó đề cập đến các cá nhân và nó ở dạng số ít, nhưng nó không phải là một quy tắc nghiêm ngặt và nó có thể linh hoạt tùy thuộc vào ý của người nói hoặc người viết.

Ví dụ:

 • Is any of the ice-creams left?
 • Pick any you like that are on the table.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *