Diploma Và Degree

Hai từ Diploma và Degree có vẻ có ý nghĩa giống nhau và đều có nghĩa là bằng cấp, hay bằng tốt nghiệp, hay là trình độ của một người.

Thực tế thì chúng có ý nghĩa khác nhau.

Degree

Từ “degree” có nhiều ý nghĩa, nhưng trong thuật ngữ học thuật, “degree” có nghĩa là bằng cấp được cấp để gọi hay chứng nhận cho trình độ học vấn của một người từ trình độ đại học trở lên (University).

Ví dụ, bằng cử nhân B.A. degree (Bachelor of Arts) được cấp cho những sinh viên hoàn thành 4 năm chương trình học đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về điểm số và môn học.

Bằng thạc sỹ M.A. degree (Master of Arts) yêu cầu thêm ít nhất 2 năm học sau chương trình B.A. kèm theo đó là việc vượt qua một số bài thi nhất định, thường là phải hoàn thành một bài luận văn (thesis) hoặc đề tài nghiên cứu nào đó.

Bằng tiến sỹ Ph.D. degree (Doctor of Philosophy) lại yêu cầu thêm ít nhất 3 năm học, hoàn thành các bài thi, và các công trình nghiên cứu khoa học sau chương trình M.A.

Bên cạnh các bằng được cấp cho các chương trình đào tạo từ 4 năm trở lên, thì có thêm một loại degree khác là “Associate Degree” được cấp bởi các trường cao đẳng cho những sinh viên hoàn thành chương trình học 2 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Diploma

Từ diploma mặt khác có nghĩa là tài liệu chứng minh cho việc hoàn thành một khóa học. Nó có ý nghĩa như một tấm bằng hay chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học.

Một người hòan thành bất kỳ một khóa hay chương trình học nào kể cả đại học, hay cấp ba, hoặc một khóa học ngoại ngữ vài tuần đều được nhận một diploma.

Các trường cấp ba (high school) chỉ cấp diploma hoặc certificates of attendance (chứng chỉ hoàn thành khóa học) cho học sinh tốt nghiệp, chứ không phải là degree. Người ta không nói một người nào đó có “a high school degree”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *