Different From, Different To, Different Than

Different from, different to, different than, giống và khác nhau như thế nào, cách dùng nào ở hoàn cảnh nào mới đúng.

Tính từ “different” có nghĩa là “khác nhau”, “không giống nhau” khi chúng ta so sánh 2 hay nhiều sự vật sự việc với nhau, theo sau “different” thường là “from“, nhưng cũng có thể dùng “different to“, đặc biệt là khi nói tiếng Anh.

Cả 3 từ “than”, “to”, và “from”, đều được dùng như giới từ thể hiện mối quan hệ giữa các từ trong một câu. Và khi theo sau từ “different”, cả 3 từ đều có ý nghĩa so sánh giữa 2 đối tượng không giống nhau.

Cả 3 ví dụ dưới đây đều đúng:

  • Apples are different than oranges.
  • Apples are different to oranges.
  • Apples are different from oranges.

Ví dụ:

  • Adam is so different from/to his brother.
  • This house is very different from/to your last one.

Different than” thường được dùng trong tiếng Anh – Mỹ.

Ví dụ:

  • This tea tastes very different than the one I usually drink.

Trong tiếng Anh – Anh, người ta thường chỉ dùng “different than” trước một mệnh đề, nhưng đa số người nói tiếng Anh – Anh không nói “different than“.

Ví dụ:

  • His accent is different now than before he went to Australia.

Xếp theo thứ tự được dùng phổ biến thì đầu tiên là “Different from”, tiếp đến là “Different to”, sau đó là “Different than”.

PhraseAmerican EnglishBritish English
Different fromStandardStandard
Different toNon-standardStandard
Different thanStandardNon-standard

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *