Breath of fresh air

Breath of fresh air: A breath of fresh air có nghĩa là cái j đó mới mẻ, nó là một sự thay đổi có hướng tích cực từ những thứ đã cũ kỹ hoặc trở nên quen thuộc hay nhàm chán. Bạn có thể dùng cụm từ này để mô tả một sự kiện, mộ địa điểm hay thậm chí một người nào đó . Và bạn có thể dùng cụm từ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào đó có cái gì đó mới mẻ.

Ví dụ:

I love the new baseball coac. He’s got great ideas for making us better players. He’s like a breath of fresh air for the team.

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nVfXmiQuaC4]