Both và Neither

Việc dùng Both thay thế cho Neither sẽ có nghĩa rõ ràng và phổ biến hơn trong một số ngữ cảnh, nhưng cách dùng thay này thực tế không rõ ràng.

Lấy ví dụ, “Both men were not arrested.” là câu với ý nghĩa “neither man was arrested” (không ai bị bắt ) hay có nghĩa là “one man was arrested, but the other wasn’t” (chỉ một người bị bắt còn người kia thì không)?

Phan biet cach dung both va neither
Both và neither có thể dùng thay thế cho nhau?

Dưới đây là vài ví dụ về các câu dùng Both khi mà đúng ra dùng Neither thì tốt hơn:

Câu gốc với Both: Both of us didn’t have too good of a year (in 2013), and we’re seeing that in the attendance.

(Cả 2 chúng ta đã không có 1 năm quá tốt đẹp(vào năm 2013), và chúng ta đang thấy điều đó hiện hữu)

Sửa lại với Neither: Neither of us had too good of a year (in 2013), and we’re seeing that in the attendance.

(Không ai trong chúng ta đã có 1 năm quá tốt đẹp cả (vào năm 2013), và chúng ta đang thấy điều đó hiện hữu)

Câu gốc với Both: Both of us didn’t want to go to the Hospital but the fireman told us it would be best to get checked out.

(Cả 2 chúng ta đã không muốn tới bệnh viện nhưng lính cứu hỏa đã nói chúng tôi là tốt nhất hãy kiểm tra sức khỏe)

Sửa lại với Neither: Neither of us wanted to go to the Hospital but the fireman told us it would be best to get checked out.

(Không ai trong chúng tôi muốn tới bệnh viện nhưng lính cứu hỏa đã nói chúng tôi là tốt nhất hãy kiểm tra sức khỏe)

Câu gốc với Both: Diaz and Felder tend to vote conservatively on social issues, so they both aren’t going to be happy with the abortion plank.

(Diaz và Felder  tỏ ra dè dặt khi bỏ phiếu phản đối đối với các vấn nạn xã hội, do đó cả 2 không hài lòng với nạn nạo phá thai)

Sửa lại với Neither: Diaz and Felder tend to vote conservatively on social issues, so neither is going to be happy with the abortion plank.

(Diaz và Felder  tỏ ra dè dặt khi bỏ phiếu phản đối đối với các vấn nạn xã hội, do đó không ai trong họ hài lòng với nạn nạo phá thai)

Câu gốc với Both: Trustees Michael Bubba and Eileen Albanese were also sworn in as trustees. They both have never held elected office.

(Người kế nhiệm Michael Bubba và Eileen Albanese cũng đã tuyên thệ nhậm chức ủy thác. Cả 2 chưa bao giờ nắm giữ văn phòng do dân bầu)

Sửa lại với Neither: Trustees Michael Bubba and Eileen Albanese were also sworn in as trustees. Neither has ever held elected office.

(Người kế nhiệm Michael Bubba và Eileen Albanese cũng đã tuyên thệ nhậm chức ủy thác. Không ai trong số họ nắm giữ văn phòng do dân bầu)

Trong một số ít ngữ cảnh bạn có thể dùng Both với mệnh đề phủ định

Intimacy can’t happen if both aren’t present in the exchange.

(Sự gần gũi thân mật không thể xảy ra nếu cả 2 không thể hiện trong trao đổi)

The core similarity between them is that both aren’t so much political parties as they are social movements.

(Điểm giống nhau cơ bản giữa họ là cả 2 đều không quá hướng theo các đảng phái chính trị bởi họ là những người theo hướng xã hội)

Tuy nhiên, bạn nên nhớ tránh việc dùng Both với mệnh đề phủ định:

Both Smith and Jones are the children of noted politicians.

(Cả Smith và Jones là con của các chính trị gia được nói đến)

Nhưng câu dưới phải dùng Neither:

Neither candidate has ever held public office.

(Không ứng viên nào từng nắm giữ văn phòng công chúng.)