Between và Among

Between và among cũng là cặp từ thường gây nhầm lẫn và đôi khi khó hiểu đổi khá nhiều người, thậm chỉ là người nói tiếng anh bản địa (native english speakers).

Có nhiều bài viết giải thích rằng, từ between được dùng cho 2 đối tượng trong khi among được dùng cho 3 đối tượng trở lên.

Cách giải thích trên không hoàn toàn chính xác.

Từ Between

Between là từ dược dùng khi các đối tượng được phân biệt rõ ràng và có thể có tên cụ thể, số lượng đổi tượng có thể nhiều hơn 2.

Bạn cũng có thể dùng từ “between” theo sau bởi môt “pronoun” khi pronoun đó chỉ 2 đổi tượng cụ thể đã nói trước đó.

Ví dụ:

 • I gave Yolanda and Lynn some money and told them to share it between them.

Khi nói về các mốc thời gian, thì dùng từ “between“, không phải từ “among“.

Ví dụ:

 • They lived in New York between 1998 and 2004.
 • What were you doing between 5.30 pm and 7.00 pm?

Một số danh từ thường được dùng sau từ “between” là: connection, difference, distinction, link, relationship.

Một số động từ thường được dùng sau từ “between” là: choose, differentiate, distinguish, divide

Từ Among

Từ Among mang ý nghĩa là được bao bởi một nhóm các đối tượng nào đó, hoặc là 1 phần của một nhóm đối tượng nào đó mang tính chung chung, không phân biệt cụ thể, không có tên gọi cụ thể, số lượng các đối tượng phải từ 3 trở lên.

Theo sau từ “among” thường là một mệnh đề danh từ số nhiều (plural noun phrase).

Ví dụ:

 • She wanted to be among friends.
 • Among his books, we found some rare first editions.

Từ “among” có nghĩa là “as well as” khi được dùng trong cụm từ “among others” và “among other things“.

Ví dụ:

 • Her parents, among others, were worried about her travelling alone.

Ví dụ về sự khác nhau giữa “between và among”

 • The negotiations between Brazil, Argentina, and Chile are going well.
 • The negotiations among the countries of South America are going well.

Trong 2 ví dụ trên, thì ý nghĩa và ngữ cảnh của 2 câu cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng nó thể hiện rõ quy tác sử dụng của 2 từ “between và among“.

Ở câu đầu, có 3 đối tượng cụ thể là 3 nước với tên gọi riêng.

Trong câu sau, số lượng các nước nam mỹ chắc chắn nhiều hơn 3 và nói chung chung, không nêu tên cụ thể của từng nước.

Bạn có thể dùng từ “between” khi nói tới 3 đối tượng cụ thể, nhưng bạn bắt buộc phải dùng từ “among” khi nói về các đối tượng thuộc một nhóm chung, không nêu tên hay có sự phân biệt cụ thể.

Tức là từ “between” không được sử dụng cho trường hợp ở ví dụ thứ 2.

Dưới đây là một cặp ví dụ khác:

 • I’m trying to decide between the green shirt, the blue shirt, and the black shirt.
 • I’m trying to decide among these shirts.

Nhớ là người ta chỉ nói “between you and me” mà không bao giờ nói “between you and I”.

Ví dụ, khi muốn nói là cái này tao chỉ nói riêng với mày, đừng nói với ai nhé.

 • Between you and me, I think John got fired because he’s completely incompetent.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *