A bad taste in my mouth

Thành ngữ A bad taste in my mouth được dùng trong trường hợp có cái gì đó hoặc tình huống hoàn cảnh nào đó làm bạn cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái hay có ấn tượng không tốt. Rõ ràng thành ngữ này được dùng để nói đến những thứ ko tốt.

Ví dụ:

A: Hey, how was your vacation?
B: It was great. But we had all of the money stolen from out hotel room.
A: Oh, I am sorry to hear that.
B: I know, the whole thing left a really bad taste in my mouth.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=x-iociEiUzE]